Stanovy

STANOVY – TANEČNÍ SVAZ ČR z.s.

Článek I.
Úvodní ustanovení – název, sídlo

Název: TANEČNÍ SVAZ ČR, z.s.
Zkratka: TSČR
Sídlo: Národní 59/30, Praha 1, 110 00
IČO: 05680182

Článek II.
Právní postavení spolku

TSČR je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
TSČR je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.

Článek III.
Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

Základním účelem a hlavní činností je:
a) podporování rozvoje volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých, zejména v oblasti kultury, tance, tanečního sportu, zdraví a pohybových aktivit obecně
b) pořádání sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro členy i pro širokou veřejnost
c) podporovat talentované členy
d) budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízení
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejné prospěšné činnosti a osvětovou činností
f) spolek respektuje při všech svých činnostech obecně závazné právní normy, spolupracuje s orgány státní správy, místní samosprávy i s jinými subjekty
g) podle potřeby vydává interní materiály a spolupracuje s jinými vydavateli v oblasti tance a sportu

Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost pro plnění svých cílů.

Článek IV.
Členství

Členem může být každá fyzická i právnická osoba která:
a) o členství požádá
b) se chce podílet na činnosti spolku a dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku
c) členství ve spolku není omezeno věkem ani národností
O přijetí za člena rozhodne statutární orgán spolku.

Členství zaniká:
a) zrušením na základě oznámení člena
b) vyloučením člena pro neplnění členských povinností nebo pro porušení stanov a dokumentů
c) smrtí člena
d) zánikem spolku
O vyloučení člena rozhodne statutární orgán spolku.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku
b) být informován o činnosti spolku
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
d) po dosažení věku 18 let volit a být volen do orgánů spolku
e) kdykoliv vystoupit ze spolku

Člen spolku má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy a další dokumenty spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) řídit se rozhodnutím orgánů spolku
d) hradit řádně a včas členské příspěvky, jakož i případné další poplatky ve výši a v termínu dle rozhodnutí orgánů spolku

Článek VI.
Orgány spolku

Nejvyšším orgánem je Valná hromada spolku. Statutárním orgánem spolku je předseda.
Zasedání valné hromady svolává předseda spolku pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku nejméně 30 dnů před konáním zasedání.
Zúčastňují se jí všichni členové spolku.

Valná hromada spolku:
a) schvaluje stanovy a jejich změny
b) volí a odvolává předsedu spolku
c) hodnotí a schvaluje činnost předsedy a hospodaření spolku v uplynulém období
d) určuje hlavní směry činnosti spolku
d) řeší odvolání členů proti vyloučení
e) projednává další otázky dle programu valné hromady a rozhoduje o návrzích členů
f) rozhoduje o zrušení spolku

Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. V případě, že 20 minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je Valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

Předseda spolku:
je statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku v období mezi zasedáními Valné hromady spolku.
Řídí činnost spolku podle:
a) usnesení Valné hromady
b) svolává Valnou hromadu
c) schvaluje další dokumenty a jejich změny a doplňky
d) projednává návrhy, připomínky a stížnosti členů
e) rozhoduje o přijetí za člena
f) odpovídá za hospodaření a majetek spolku
g) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků

Článek VII.
Majetek a hospodaření

Majetek spolku tvoří hmotný i nehmotný majetek a finanční prostředky získané především z:
a) členských příspěvků
b) příspěvků, dotací, grantů, subvencí
c) darů a dědictví
d) výnosu z vedlejší hospodářské činnosti, která slouží k podpoře hlavní činnosti spolku
Podmínky hospodaření s majetkem může upravit zvláštní dokument spolku.

Článek VIII.
Televizní vysílání a mediální využití

Členové spolku souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu ze soutěží v tanečním sportu nebo z jiných akcí schvalovaných nebo pořádaných spolkem a jejich následného vysílání a zveřejnění v médiích. Právo na čest a lidskou důstojnost není tímto ustanovením dotčeno.
Souhlas je dán na dobu jednoho roku od pořízení záznamu, pokud se nejedná o reklamní a interní metodické materiály, kde tento souhlas platí bez časového a množstevního omezení.
Předseda spolku je oprávněn za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání a mediálního zveřejnění (pořízení záznamu či dokumentu, smluvní zajištění televizního vysílání ap.).

Článek IX.
Zánik spolku

O zrušení a způsobu likvidace spolku rozhoduje Valná hromada spolku nejméně 2/3 hlasů přítomných členů spolku.
Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Velké hromady spolku
b) pravomocným rozhodnutím soudu o rozpuštění spolku

Způsob vypořádání majetku, práv a závazků spolku se obecně bude řídit občanským zákoníkem.
a) v případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
b) nebude-li takové převedení majetku možné, bude s likvidačním zůstatkem spolku naloženo dle příslušných ustanovení zák. 89/2012 sb. Občanského zákoníku, v platném znění.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a doplňky těchto stanov schvaluje Valná hromada spolku nadpoloviční většinou platných hlasů.
Činnost Spolku se řídí právním řádem platným na území České republiky, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.